Verzenden en retourneren

Verzending van uw bestelling
Binnen vijf werkdagen nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van Amusements Produkties Custers wordt uw bestelling verzonden.
 
Verzendkosten
Wij berekenen een bijdrage van vier euro in de verzendkosten. Bij afname van meer dan een spel bedraagt de bijdrage in de verzendkosten € 6,75 (t/m 24 spellen).
 
Bezorgadres
Wij sturen uw bestelling altijd op naar het adres dat u heeft aangegeven op uw bankoverschrift..Dit betekent dat zodra de bestelling bij u wordt aangeboden, er iemand aanwezig moet zijn om het pakket in ontvangst te nemen. U kunt desgewenst bij het doen van uw bestelling ook een ander verzendadres aan ons opgeven, bijvoorbeeld het adres van uw werk of uw buren. Zo bent u er altijd zeker van dat u het pakket ontvangt op het moment dat het u uitkomt!
 
Retourneren
Ondanks de hoge kwaliteit van de artikelen die wij in ons assortiment hebben kan het voorkomen dat u een artikel ontvangt dat niet perfect is. In dat geval bieden wij zo snel mogelijk een passende oplossing.
U kunt onder bepaalde voorwaarden de bestelling retourneren (zie laatste kopje: artikelen uit algemene voorwaarden).
Retourzendingen worden geaccepteerd als het artikel onbeschadigd en ongebruikt is en de oorspronkelijke verpakking en de eventuele verzegeling eveneens onbeschadigd zijn. Stuur het artikel inclusief alle toebehoren binnen zeven werkdagen terug in een deugdelijke verpakking. Zodra wij de retourzending geaccepteerd hebben storten wij het bedrag dat betaald is voor het artikel terug op uw rekening. Dit bedrag is inclusief de verzendkosten die u in eerste instantie bij uw koop betaald heeft.
 
Stuur het artikel naar:
Amusements Produkties Custers
Ringoven 31
6042KB Roermond
 
Artikelen uit algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden zijn een aantal artikelen opgenomen die betrekking hebben op het mogelijk retourneren van artikelen. Als u buiten de gestelde voorwaarden een artikel terugstuurt dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen. Neem in geval van twijfel contact met ons op.
 
Artikel 6 - Gebreken en Klachttermijn
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Amusements Produkties Custers ter kennisgeving worden gebracht.
2. De Koper, niet zijnde “consument koper”, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Amusements Produkties Custers is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.
 
Artikel 7 - Afkoelperiode, herroeping
1. Bij de aankoop van producten heeft de “consument koper” de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de “consument koper”.
2. Tijdens deze termijn zal de “consument koper” zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 8 - Kosten  in geval van herroeping
1. Indien de “consument koper” gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de “consument koper” een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.